RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych

Podstawowym warunkiem skuteczności działań wszelkich struktur kryzysowych jest szybki, najlepiej natychmiastowy, dostęp do wiarygodnych informacji pozwalających ocenić rzeczywisty stopień i skalę zagrożenia. W przypadku zagrożeń powodziowych dotyczy to natychmiastowego dostępu do informacji o stanie wód i parametrów meteorologicznych na obszarze objętym zagrożeniem.

Jest to szczególnie istotne w terenie (kotlinach) górskim, gdzie źródłem zagrożenia powodziowego jest, z reguły, wiele górskich cieków, a dynamika zmian poziomu wody jest nieporównywalnie większa od rzek o uregulowanym biegu.

Typowym przedstawicielem systemu monitoringu zagrożeń powodziowych jest Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych (LSOP) Powiatu Kłodzkiego, monitorujący w sposób ciągły stan zagrożeń powodziowych na obszarze całej zlewni Nysy Kłodzkiej i przekazujący dane w ustalonych programowo odstępach czasowych odpowiednim służbom kryzysowym.

System ten monitoruje oraz rejestrować następujące wielkości:

  • poziom (stan) wody w rzece
  • wielkość opadów atmosferycznych
  • temperaturę powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • prędkość wiatru
  • kierunek wiatru

System LSOP wykorzystuje dla transmisji danych pomiarowych sieć radiową.

Wszystkie funkcje systemu transmisji danych pomiarowych realizowane są na jednym kanale częstotliwości radiowej.

Pracujący od kwietna 2002 r. w Powiecie Kłodzkim Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej składa się z :

 • 20 telemetrycznych stacji pomiarowych poziomu wód.
 • 18 telemetrycznych stacji pomiarowych opadu atmosferycznego, w tym 3 stacje meteorologiczne (dodatkowo : pomiar ciśnienia, temperatury, prędkości i kierunku wiatru).
 • Powiatowej stacji dyspozytorskiej zlokalizowanej w Starostwie Kłodzkim - gdzie znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • 3 powiatowych stacji branżowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej).
 • 14 gminnych stacji dyspozytorskich gwarantujących stały wgląd w wyniki pomiarów stacji telemetrycznych zlokalizowanych na terenie danej gminy oraz najbliższych stacji telemetrycznych leżących w górnym biegu rzek (potoków).
 • Internetowy system ostrzeżeń ludności ( www.lsop.powiat.klodzko.pl).
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.