RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Informatyczny System wspomagający w warunkach normalnych pracę Stałych Grup Roboczych Zespołów Reagowania Kryzysowego

Informatyczny System wspomagający w warunkach normalnych pracę Stałych Grup Roboczych Zespołów Reagowania Kryzysowego posiada modułową strukturę umożliwiającą, każdorazowo wg potrzeb Użytkownika, jego konfigurację.

Jest to komputerowy system, komunikujący się w środowisku internetowym i intranetowym, wspomagający pracę Stałych Grup Planowania Cywilnego oraz Monitorowania, Prognoz i Analiz.

Stanowi on oprogramowanie aplikacyjne zarządzające pracą Stanowiska Dyspozytorskiego Stałych Grup Roboczych Zespołów Reagowania Kryzysowego zlokalizowanych w powiatowych lub wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego.

Umożliwia on autorom Planów reagowania kryzysowego tworzyć elektroniczną postać tych dokumentów, łącznie z możliwością ich wydruku.

System ten umożliwia również na podstawie danych z Systemów monitorowania zagrożeń i na podstawie Planów reagowania kryzysowego oraz z analizy ryzyka ocenić prawdopodobieństwo powstania nadzwyczajnego wydarzenia.

Jest on przeznaczony dla poziomu powiatu wszystkich współpracujących podmiotów począwszy od przedsiębiorstw, gmin, urzędów powiatowych, jednostek służb ratunkowych, jak również odpowiednio dla województwa. Zasada pracy Systemu jest oparta na korzystaniu ze wspólnej bazy danych, która obejmuje :

  • informacje o jednostkach i obiektach oraz ich położeniu z wykorzystaniem informacji z rejestru topograficznego GIS
  • informacje o organizacjach i osobach, biorących udział w rozwiązywaniu zdarzeń nadzwyczajnych
  • informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych, możliwościach ich występowania, możliwych zagrożeniach, ewentualnych stratach
  • zadania i środki zapobiegające powstaniu zdarzeń nadzwyczajnych oraz zadania mające na celu likwidację skutków zdarzeń nadzwyczajnych.

Poszczególne części wspólnej bazy danych są podłączone do zdefiniowanych struktur i eksportowane do konkretnego opracowywanego planu.

Z takich struktur są krok po kroku tworzone poszczególne rozdziały postaci planu.

Wspólna baza danych zapewnia aktualizację danych znajdujących się w wielu planach w przypadku ich zmiany do wszystkich tych planów.

System Planów reagowania kryzysowego określa zasady koordynacji i przyjęcia procedur koordynacji działań lokalnych struktur samorządowych oraz gwarantuje bardziej sprawną współpracę służb ratunkowych.

Drugim ważnym elementem jest Karta zdarzeń, która zawiera chronologiczny opis zdarzeń, podjętych decyzji w celu likwidacji nadzwyczajnego wydarzenia, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególności informacji o :

  • kolejności alarmowania sił ratowniczych,
  • podmiocie kierującym działaniami ratowniczymi,
  • podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacją ratowniczym i podmiotom ujętych w Planie reagowania kryzysowego,
  • liczbie poszkodowanych i wielkości strat, sposobie udzielenia pomocy i zabezpieczenia zagrożonego terenu.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.